☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie placu zabaw

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Świdnicy i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy

ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel/fax 074 8 550 378,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pspkostrza.strzegom.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła podstawowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Świdnicy i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Świdnicy i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. 2.  Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach zadania obejmuje w szczególności: 2.1. opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego (w tym pozyskania mapy do celów projektowych), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Kosztorysu uproszczonego dla szkolnego placu zabaw stanowiącym załącznik nr 7., 2.2. uzyskanie stosownych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót, 2.3. roboty budowlane: a) przygotowanie/oczyszczenie terenu pod plac zabaw, b) roboty ziemne, c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw, d) wykonanie nawierzchni syntetycznej, e) dostawa i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego, e) wykonanie zieleni towarzyszącej, f) wygrodzenie placu zabaw płotkiem drewnianym, g) inne roboty towarzyszące, h) wykonie i montaż tablicy informacyjnej o utworzeniu placu zabaw w ramach rządowego  programu "Radosna Szkoła", i) wykonanie i montaż tablicy "Regulaminem korzystania z placu zabaw".2.4. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  w szczególności zgodnie ze stanowiącym załącznik nr 8 programem funkcjonalno-użytkowym. 2.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, w tym: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 2 egz. Inwentaryzacji powykonawczej zadania; c) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego oraz wszelkie inne prace nieujęte w SIWZ i w programie funkcjonalno-użytkowym, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i wymogi programu Radosna szkoła.2.6. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia. 2.6.1. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji, przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 2.6.2. Wykonawca zobowiązany jest: a) w ciągu maks. 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową. W/w dokumentacja musi zostać wykonana w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. 2.6.3. Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami BHP. Parametry szkolnego placu zabaw takie jak zgodność z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, gwarancja, rodzaj i zastosowanie sprzętu rekreacyjnego, powierzchnia i nawierzchnia szkolnego placu zabaw, jej kolor oraz amortyzacja upadku muszą być zgodne z założeniami  programu „Radosna szkoła” (załącznik nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915)). 2.6.4. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane materiały, wykonane roboty, zamontowane urządzenia i nawierzchnię, Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady minimum na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 2.6.5. Urządzenia zabawowe i nawierzchnie syntetyczne muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni i wyposażenia placów zabaw. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 2.7. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 2.8. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. 2.9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami.


II.1.6.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 45.23.32.50-6, 77.30.00.00-3, 37.50.00.00-3

II.1.7.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.
 
 
SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

nie jest wymagane

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw o wartości minimum 100 tys. zł brutto każda.

Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
1. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. 2. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku III.3.2., w przypadku gdy wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt III.3) spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 musi być złożone w imieniu każdego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a). ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,b). zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, c). pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną: fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, d). jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). 7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

b) określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw o wartości minimum 100 tys. zł brutto każda;

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III. 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

4.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III. 4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Dowodami, o których mowa w pkt III.4.1. są: 1). poświadczenie; 2). inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 2.1. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1.

2.2. W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 3. Jeżeli Wykonawca, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1.Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, jak w projekcie umowy. 2. Zgodnie z postanowieniami art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej, itp., 2) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 3) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zamiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto; 4) zmianę zapisów umowy jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 5). możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą    Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ.  3 Warunki dokonywania zmian: 1). inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2). uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3). zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 4). forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pspkostrza.strzegom.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy, ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom - sekretariat. Cena specyfikacji 30,00 zł.+ koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Kostrzy, 58-150 Strzegom - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 26.06.2013r. pod numerem 125119-2013
 
Załączniki:
 
SIWZ- PSP Kostrza
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna
Załącznik nr 2 Umowa
Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 4 oświadczenie o art 22 ust 1
Załącznik nr 5 oświadczenie o art.24 ust 1
Załącznik nr 6 oświadczenie podwykonawcy
Załącznik nr 7 kosztorys
Załącznik nr 8  Program Funkcjonalno-Użytkowy
Wizualizacja placu zabaw PSP Kostrza załącznik nr 8
 Koncepcja placu zabaw PSP Kostrza załącznik nr 8
Załącznik nr 9  Wzór pełnomocnictwa
Załącznik nr 10 lista podmiotów
 
********************************************************************************************************************************************************************************************************************
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy ogłasza przetarg nieograniczony na:
REMONT INASTALACJI ELEKTRYCZNEJ – WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA, INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy, Kostrza, ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
tel./fax 74/ 855-03-78.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pspkostrza.strzegom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: inny: szkoła podstawowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT INASTALACJI ELEKTRYCZNEJ – WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA, INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH
 II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej – wewnętrzna linia zasilająca, instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy wg załączonej dokumentacji.
 
1.      Zakres robót obejmuje między innymi:
a)   wymianę wewnętrznych linii zasilających,
b)      wymianę wyłącznika p-poż.
c)      wymianę głównej tablicy rozdzielczej i zabudowa nowych tablic rozdzielczych.
d)      budowę linii zasilającej poszczególnych tablic rozdzielczych.
e)      wymianę instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach .
f)        adaptację istniejącej instalacji w pomieszczeniach wc, kotłowni, sali komputerowej.
g)      wykonanie nowego oświetlenia wszystkich pomieszczeń
h)      pomiary powykonawcze.
 
2.      Na dokumentację niezbędną do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia 
składają się:
a)      dokumentacja projektowa (zał. 9),
b)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia ,
c)      wzór umowy (zał. 5),
d)     specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR) (zał. 8),
e)      obmiar robót (przedmiar) (zał. 10).
 
3.    Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Przedmiar robót, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty.
 
4.   W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w cenie Wykonawcy, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.
 
5.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną  ofertową obejmuje także:
a)    organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,
b)     wynoszenie, przenoszenie, przesuwanie mebli,
c)    po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy i terenów przyległych do należytego stanu  i porządku,
d)  wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych,
e)  uzupełnienie tynków na bruzdach oraz malowanie pasów tynków po otynkowaniu bruzd (kolor do uzgodnienia z zamawiającym)
f)     ubezpieczenie remontu będącego przedmiotem zamówienia.
 
6.   Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił 36 miesięcy   gwarancji jakości, w tym na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
 
 7.   Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy.
 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  tak.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach:    40.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót elektrycznych o wartości min. 100 tys. zł brutto każda. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
2. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku III.3.2., w przypadku gdy wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt III.3) spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 musi być złożone    w imieniu każdego wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
         1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
         2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
     3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną: fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,
       4. jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
         5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).
     6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
* wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia     albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
   1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 IV.3) ZMIANA UMOWY
 Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
    1. Zgodnie z postanowieniami art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
 1.1.  aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
 1.2.  zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
 1.3.  zmianę zapisów umowy jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 1.4.  możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,
 1.5.  możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ.
 2. Warunki dokonywania zmian:
 2.1.  inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
 2.2.  uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
 2.3.  zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
 2.4.  forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pspkostrza.strzegom.pl  (pod ogłoszeniem)
 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy, Kostrza ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie - sekretariat. Cena specyfikacji 20,00 zł lub za zaliczeniem pocztowym doliczając koszty przesyłek do specyfikacji.
 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16 grudnia 2011 godzina 10:30, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy, Kostrza ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie - sekretariat.
 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
 IV.4.7) Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Halina Wydmuch.
 IV.4.8) Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 IV.4.9) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 IV.4.10) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 IV.4.11) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone    na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 02.12.2011r. pod numerem 408586-2011


Pliki dotyczące przetargu:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KOSTRZA
 
Zal. 1 - OFERTA
Zal. 2 - osw. o spełn. warunków udziałów w postęp. art. 22
Zal. 3 - osw. o braku podstaw do wykluczenia art. 24
Zal. 3a - osw. osoby fizycznej art. 24
Zal. 4 - oświad. ubiegającego się o postępowanie-podwykonawcy
Zal. 5 - umowa wzór
Zal. 6 - wykaz robot
Zal. 7 - wzor pelnomocnictwa
Zal. 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót PSP Kostrza
Zal. 9 - Dokumentacja projektowa
Zal. 10 - Przedmiar robót PSP Kostrza
Zal. 11 - Rysunek techniczny nr. E11
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Sączawa
(2013-10-22 16:09:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Sączawa
(2013-10-22 16:31:45)
 
liczba odwiedzin: 45302

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X